12.3.2008

Prometna in varnostna ureditev v Planici 2008

Prometna ureditev

V času prireditev v Planici ( uradni treningi in tekmovanja – 13. do 16.03.2008) bo promet na državnih cestah iz vseh smeri proti Planici in na cesti za Planico potekal dvosmerno, nekoliko upočasnjeno zaradi velike gostote, fizično pa bodo prometne tokove usmerjali policisti ob asistenci redarjev - varnostnikov na celotnem območju prireditve.

Na delu državne ceste R1-202 od nekdanjega mejnega prehoda Rateče do križišča za Planico, v dolžini  1120m, bo v dneh 14. do 16.03.2008 med 8:00 in 17:00 uro, zaradi parkiranja avtobusov na skrajnem desnem robu,  delna zapora te ceste, pod pogoji določenimi v elaboratu DRSC, ki je izdalo dovoljenje za takšno zaporo.

Za vzdrževanje cest, pluženje in posipanje ob morebitnih snežnih padavinah bodo zagotovljene ustrezne zimske službe. Za pomoč na cesti oz. morebitno vleko vozil bodo poskrbele  ekipe  - AMZS ( vozili bosta stacionirani  na območju Kr.gore in  Planice).
promet_vstopi.jpg

Kliknite na sliko za povečavo!

Parkirne površine

Pluženje  rednih parkirnih površin je praktično končano; organizator si  je zaradi  vremenskih razmer ( relativno visokih temperatur za ta čas ) moral odpovedati dodatnim  začasnim  parkirnim površinam na travnatih predelih,  tako, da bo na razpolago nekoliko manj parkirnih kapacitet za osebna vozila.

A.
Na obstoječih parkirnih površinah v ožjem območju Planice ( Krlišče, prodišče Ciprnik,  izplužene tekaške proge, iztek 90m skakalnice, cesta proti Iliriji) bo možno parkirati okoli 1.600-1700 osebnih vozil ( OA )  in cca 110-120  avtobusov (BUS ).
B.
Parkirne površine na območju Rateč, ki obsegajo:
 • razširjeni del nekdanje železniške proge ob križišču ceste za Planico nasproti naravnega jezerca ( Ledine) v smeri Italije,  podnožje nekdanje 60 m skakalnice, v nadaljevanju pa površine nekdanje železniške trase v smeri makadamske ceste za Mecesnovec oz. tudi dovozno cesto v smeri nekdanjega mejnega prehoda ( MP ) in
 • staro cesto od nekdanjega MP Rateče ( za BS Petrol) do vasi Rateče
  omogočajo parkiranje  od 900 do 1.000 osebnih vozil
  Na desnem robu državne ceste R-1  od Mejnega prehoda Rateče do križišča za Planico, pa je možno parkirati do 120 avtobusov.
C.
Na parkirnih površinah od  Rateč do same Kranjske gore,  ki obsegajo : nekdanjo žel. progo Rateče – Kranjska gora in  parkirne prostore ob njej ( do parkinga nad Policijo ), iztek Starega »S« v Podkorenu,  parking Zelenci ob MC  ter  parkirne površine v Kranjski gori, je prostora za cca 2.500 osebnih vozil in 20 avtobusov.

Opomba: Skupna kapaciteta: 4.900- 5.000 OA + cca 260 BUS ( 26 - 27.000 oseb)

Pešpoti

V kontekstu pretočnosti prometa proti Planici in varnosti obiskovalcev, je zelo pomemben element promet oz. hoja peščev. Manj bo na cesti pešcev, hitreje se bo  odvijal promet in manjša bo ogroženost udeležencev, prvenstveno peščev.
Varnostniki - prometniki in gasilci se bodo  zato zelo prizadevali, seveda  ob pomoči policistov in policistov  s konji, iz ceste v smeri Planice, že v samem začetku, pešce preusmeriti na obstoječe - označene  pešpoti ali jih preusmeriti na  avtobuse v krožnem prometu.
Pešči, ki bodo prihajali iz smeri:
 • Kranjske gore oz. Podkorena po nekdanji železniški progi, bodo v Planico usmerjeni z obvestilno - usmerjevalnimi tablami v nivoju Zelencev na obstoječe pešpoti (del teh poteka po obstoječih smučarskih progah),
 • Iz smeri Italije oz. Rateč, pa bodo usmerjeni na novo traso peš poti v bližinini nekdanje železniške postaje v Ratečah, ki približno 100 m poteka ob cesti za Planico, nato pa zavije v gozd in se tu nadaljuje v smeri Planice ( peš pot bo na vseh ključnih mestih označena).

Za vse te obiskovalce, ki bodo iz ene ali druge smeri prihajali po peš poti proti Planici, bo na območju ( krajevno poimenovane Slatne) pod vlečnico v bližini Doma Planica organizirana  tudi prodaja vstopnic na t.i. »lijakih«, s čimer se bodo izogneli kasnejši gneči zaradi nakupa ob prihodu na kontrolirano območje Planice, kjer NI možen vstop skozi vhode ograj brez vstopnic.

OPOMBA:Za obiskovalce, ki bodo v križišče ceste za Planico in nekdanje želzniške proge prišli peš bodis iz smetri Italije, bodisi iz avtobusov, parkiranih na državni cesti proti Ratečam,  bo  iz  t.i. začasnega avtobusnega postajališča (označeno bo s tablo)  na parkingu (Ledine) ob tem križišču, organiziran tudi krožni prevoz z velikimi »mestnimi« avtobusi v Planico in po prireditvi tudi nazaj.

promet_pp.jpg

Kliknite na sliko za povečavo!


promet_pespoti.jpg

Kliknite na sliko za povečavo

Krožni prevozi

Za potrebe akreditiranih oseb (tekmovalci, tehnično osebje, novinarji in povabljeni gostje,) bodo organizirani krožni prevozi iz Kranjske gore ( vstop pred hotelom Kompas) v Planico ( izstop v boksu št. 1 za avtobuse ). Ta vozila bodo označena z oznako OK / VIP oz. vozila za akreditirane novinarje – z oznako PRESS.

Za obiskovalce prireditve, ki bodo prispeli v Kranjsko goro z rednimi avtobusnimi linijami ali lastnimi vozili in bodo usmerjeni na parkirne površine v Kranjski gori, Podkorenu ali na vmesne parkirne površine v smeri Planice, bo organiziran krožni promet z avtobusi iz avtobusnega postajališča v Kranjski gori in vmesnih t.i. »začasnih avtobusnih postajališčih«, ki bodo ustrezno označeni. Ti avtobusi bodo vozili mimo osnovne šole na Borovško cesto, kjer bodo obiskovalci lahko vstopili pred zgradbo motela Kompas ( pri tabli začasno avtobusno postajališče). Obiskovalci prireditve bodo lahko vstopali še na avtobusnem postajališču Podkoren.

V primeru preusmeritve vozil med vožnjo proti Planici ( zaradi zasedenosti parkirnih površin ali večjih zastojev) na začasne parkirne površine, ( zlasti na nekdanjo železniško progo iz Podkorena proti Ratečam), bo, kot je že bilo omenjeno, organiziran odvoz gledalcev tudi iz teh površin z velikimi »mestnimi« avtobusi in sicer iz začasnega avtobusna postajališča na razširjenem parkingu (Ledine) pred križiščem nekdanje železniške proge s cesto za Planico.

Poudarki - opozorila

 1.  Nadzor in fizično urejanje prometa na javnih cestah  bodo izvajali policisti, pri  usmerjanju na parkirišča in pri parkiranju bodo pomagali  redarji – varnostniki. Vozniki, ki bodo pripeljali z vozili v Planico, naj dosledno sledijo usmerjanju oz. navodilom policistov in redarjev - varnostnikov, ter z vozili parkirajo po zahtevanem režimu ( še posebej je to pomembno na površinah prodišča Ciprnik )

 2. Kot vsako leto, je tudi tokrat posebej potrebno opozoriti na pravočasen odhod od doma proti Planici, ob tem pa je tudi sicer normalen čas vožnje  potrebno povečati za 2 do 3 krat ( prav v odvisnosti  od časa odhoda) .

 3. Udeleženci  v prometu NAJ DOSLEDNO UPOŠTEVAJO USMERITVE IN NAVODILA POLICISTOV in REDARJEV – zlasti tudi ob preusmeritvi na  parkirne površine  že na relaciji,   torej še pred  prihodom v Planico. Ob morebitnih PREUSMERITVAH OBISKOVALCEV  Z NJIHOVIMI VOZILI iz glavne ceste na pakirne površine,  ob tej relaciji, bo za NJIH ORGANIZIRAN KROŽNI PREVOZ Z AVTOBUSI V PLANICO ( tu bo potrebno nekaj strpnosti, zaradi vožnje  avtobusi v krožnem sistemu, ki ne bodo na razpolgao prav vsak trenutek ) in  PO PRIREDITVI NAZAJ;

 4. Zelo pomembna je DICIPLINARANOST PEŠCEV, da bodo dosledno upoštevali  USMERITEV  s ceste na obstoječe, s  tablami označene PEŠ POTI  oz. na krožne prevoze  z »mestnimi avtobusi« in tako razbremenili cesto za  promet z vozili.

 5. Športne prijatelje Planice želimo med drugim pozvati tudi na discipliniran in korekten odnos do prodajalcev vstopnic in kontrolorjev na vhodih v kontrolirano območje športne prireditve v sami Planici, kar predpostavlja nakup vstopnice in izročitev le te kontrolorju na vpogled in  v odtrganje talona vstopnice .

 6. Vse obiskovalce želimo  ob povabilu na lepo športno doživetje v lepo alpsko okolje,  opozoriti še na VELIKO MERO STRPNOSTI in TOLERANCE zaradi morebitnih zastojev v prometu ali gneče v ciljni areni. 

Arhiv novic