09. 12. 2020

26th Ski Flying World Championship: Wednesday

Gallery